Słownik pojęć i zagadnień związanych z employer brandingiem 

Słownik pojęć i zagadnień związanych z employer brandingiem 

Słownik pojęć i zagadnień HR związanych z employer brandingiem

Planujesz działania EB, a może dopiero po raz pierwszy spotkałaś/łeś się z tym pojęciem? Specjalnie dla Ciebie przygotowałam słowniczek pojęć.

 

✅ employer branding – działania mające na celu kształtowanie marki pracodawcy, więzi która sprawia, że kandydaci i pracownicy czują się związani z danym pracodawcą

✅ marka pracodawcy – efekt działań employer brandingowych, swoista więź jaką można zauważyć wśród kandydatów i pracowników względem konkretnego pracodawcy. Ta więź oparta jest na 4 czynnikach:  znajomości i zrozumieniu sensu i celu istnienia firmy, identyfikacji z wartościami firmowymi, akceptacji stylu przywództwa i jego wpływu na relacje ludzi w firmie oraz na komunikacji sprzyjającej współpracy w zespole.

👉 przeczytaj o modelu marki pracodawcy – TUTAJ. 

👉 – przeczytaj o 4 sposobach budowania marki pracodawcy – TUTAJ 

wizerunek pracodawcy – sposób postrzegania firmy, to suma opinii, spostrzeżeń oraz wyobrażeń na temat firmy jako pracodawcy, wyrażana przez wszystkie zapytane osoby,. Opinie te mogą wygłaszać zarówno osoby, które rzeczywiście miały styczność z pracodawcą, jak i osoby, które słyszały lub wydaje im się, że słyszały opinie na temat danego pracodawcy. Wizerunek może być kształtowany przypadkowo lub być efektem przyjętej strategii komunikacji, która jest konsekwentnie realizowana.

atrakcyjność pracodawcy – zespół atrybutów branych pod uwagę przez kandydatów i pracowników, które opisujące atrakcyjne, czyli pożądane miejsce pracy. Na liście tej są zarówno atrybuty racjonalne, jak i emocjonalne.

👉 przeczytaj na temat badania atrakcyjności pracodawców – TUTAJ 

✅ derekrutacja – zwolnienia pracowników, zazwyczaj na większą skalę.

✅ onboarding – proces adaptacji i socjalizacji nowego pracownika w nowym miejscu pracy. W jego trakcie pracownik powinien poznać kulturę organizacji (jej wartości, rytuały, normy postępowania), jak i historię firmy oraz model biznesowy firmy. To także okres, w którym pracownik samodzielnie może ocenić sposób kształtowania relacji między ludźmi w firmie oraz odpowiedzieć sobie na pytanie czy to jest firma, w której chce zostać i związać się z nią na dłużej.

✅ candidate expierience – czyli doświadczenie kandydata, to suma wrażeń, przemyśleń i opinii osobistych kandydata związana ze zdobywaniem informacji na temat potencjalnego nowego pracodawcy. Na tej podstawie kandydat wyrabia sobie opinię o pracodawcy, weryfikuje obietnice pracodawcy składane w ogłoszeniach o pracę, informacjach zawartych w kampaniach wizerunkowych i rekrutacyjnych oraz weryfikuje opinie innych osób, które docierają do niego za pośrednictwem różnych mediów, w tym social mediów i opinii znajomych.

✅ employee expierence – czyli doświadczenie pracownika, to suma opinii, wrażeń, dotrzymanych obietnic przez pracodawcę, realizacja niespisanego kontraktu psychologicznego obejmującego oczekiwania i przekonania dotyczące pracy w danej firmie. Wpływa bezpośrednio na poziom satysfakcji z pracy i na zaangażowanie pracownika w pracę i w organizację.

✅ marketing rekrutacyjny – zespół działań marketingowych, które mają na celu przygotowanie i realizację kampanii rekrutacyjnej, tak by pokazać kandydatom i pracownikom atuty pracy w danej firmie. Działania te wymagają opracowania strategii komunikacji pracodawcy.

✅ marketing personalny – to propozycja przetłumaczenia określenia employer branding na język polski, stawiająca w centrum uwagi fakt korzystania z reguł marketingu podczas procesu kształtowania marki pracodawcy

✅ benefity – zespół propozycji, jakie składa pracodawca, by wyróżnić się na rynku pracy. Ta lista jest zmienna w czasie – może być poszerzana lub redukowana, w zależności od sytuacji rynkowej oraz od działań innych pracodawców-konkurentów pragnących zwrócić uwagę podobnych kandydatów

✅ CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu – to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami, lokalną społecznością i klientami

ESG – zobowiązanie firmy do brania pod 3 aspektów w ramach prowadzenia dzałalności ekonomicznej, takich jak: środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego

✅ internal branding – czyli budowanie marki pracodawcy wśród pracowników (ludzi w firmie), wykorzystując do tego sprawdzone reguły marketingowe oraz trkatując pracowników jako docelowych klientów wewnętrznych inicjowanych akcji

✅ inkluzywność

✅ różnorodność

✅ dyskryminacja w pracy – czyli nierówne traktowanie pracowników w miejscu pracy, szczegółowo opisane w kodeksie pracy

✅ mobbing

✅ culture book – sposób prezentacji informacji o pracodawcy, w formie wydrukowanej broszury lub e-booka do przeglądania online. Zazwyczaj zawiera informacji na temat historii firmy, jej kluczowych wartości, słowo wstępne od założyciela/prezesa firmy oraz opinie wybranych pracowników. Ważną część stanowią opisy działań kierowanych do pracowników, które wyróżniają pracodawcę na rynku pracy oraz budują unikalna tożsamość.

✅ ogłoszenie rekrutacyjne – zbiór podstawowych informacji związanych z prezentacją oferty pracy, zazwyczaj zawiera krótki opis firmy, wymagania stawiane kandydatom oraz listę atrybutów oferowanych nowym pracownikom.

kampania wizerunkowa – działania mające na celu przede wszystkim wzrost świadomości marki pracodawcy oraz pokazanie najważniejszych cech, które wyróżniają pracodawcę na rynku pracy, tak by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców

audyt marki pracodawcy – analiza wyjściowa, która uporządkuje informacje na temat tego jak obecnie kandydaci, pracownicy i inni interesariusze postrzegają firmę, co już wiedzą na jej temat, skąd czerpią informacje oraz jakie obszary wymagają poprawy, by zmienić postrzeganie firmy na bardziej atrakcyjne miejsce pracy

✅ analiza konkurencji – analiza, która trzeba wykonać przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań EB, tak by dowiedzieć się kim są konkurenci – inni pracodawcy, na rynku pracy, co oferują, jakie publikują komunikaty, jakie są ich mocne i słabe strony

👉  może zainteresuje Cię obejrzenie nagrania z webinaru na temat przygotowania analizy konkurencji – wejdż TUTAJ 

👉  przeczytaj więcej na temat procesu employer brandingowego – TUTAJ 

✅ kampania rekrutacyjna – kampania, której celem jest rekrutacja osób na nowe stanowiska. Podstawowym narzędziem komunikacji jest ogłoszenie o pracę – publikowanych w tzw. mediach własnych pracodawcy – na stronie kariery i w profilu pracodawcy w mediach społecznościowych.

✅ kanał komunikacji – dobór miejsc, w których można zainteresować kandydatów (i innych odbiorców) informacjami na temat pracodawcy. Od początku XXI wieku stosuje się podział na media PESO czyli media płatne, pozyskane i własne.

✅ employee advocacy –  to program rekomendowania pracodawcy przez pracowników, ale uwaga najpierw pracownicy muszą być zadowoleni z pracy u danego pracodawcy. Ma to formę polecania wpisów (postów) pracodawcy w social mediach oraz przygotowywania testimoniali (rekomendacji osobistych), że warto pracować w danej firmie

👉  dowiedz się więcej jaki jest związek EVP z employee advocacy – TUTAJ 

persona kandydata – opis psychologiczno-demograficzny kandydata. Persony są opracowywane na potrzeby kampanii wizerunkowych i rekrutacyjnych. Podstawą opracowania persony kandydata jest wiedza pracodawcy kim sa najlepsi pracownicy oraz jakie maja umiejętności, jak również gdzie ich można spotkać.

✅ exit interview – to wywiady przeprowadzane przez pracodawców z pracownikami, którzy zrezygnowali z pracy. Dostarczają one cennych informacji na temat tego: jak pracowało się w firmie, co należałoby poprawić, czy są jakieś konflikty personalne w zespole, co zdecydowało o podjęciu decyzji o odejściu z firmy.

✅ świadomość marki pracodawcy – czyli jaka jest rozpoznawalność marki pracodawcy wśród grupy docelowej – głownię wśród kandydatów i liderów opinii. Odróżnia się świadomość spontaniczną od świadomości wspomaganej.

✅ strona kariera – strona internetowa zarządzana w pełni przez pracodawcę, na łamach której publikowane są informacje o tym jak pracuje się w danej firmie, jak przebiega proces rekrutacji, jak można aplikować na wolne stanowiska, jakie są opinie pracowników na temat pracy w danej firmie.

👉 przeczytaj jak zadbać o stronę internetową pracodawcy – TUTAJ

👉 przeczytaj jak zadbać o widoczność strony pracodawcy w wyszukiwarce Google – TUTAJ 

✅ oferty pracy – ogłoszenie, w którym pracodawca informuje o rozpoczęciu procesu rekrutacji na dane stanowisko. Ogłoszenie takie powinno spełniać wymogi prawne (opisane w kodeksie pracy, kodeksie cywilnym). 

✅ system ATS – system Aplicant Trakcing SYtem, czyli system umożliwiający prowadzenie rekrutacji online. Zainteresowani kandydaci mogą wypełnić formularz kontaktowy i/lub przesłać swoje dokumenty aplikacyjne i w te sposób rozpocząć proces aplikowania na dane stanowisko. System ten wykorzystuje filtry, co umożliwia pierwszą selekcję kandydatów, w celu jak najlepszego dopasowania kandydata do wymagań rekrutacji. 

✅ komunikacja wewnętrzna – całość działań prowadzona przez pracodawcę w stosunku do pracowników. Z jednej strony służy jako narzędzie komunikacji kaskadowej – z poziomu zarządu do pracowników, z drugiej strony powinna uwzględniać możliwość efektywnego nawiązania kontaktu przez pracownika z zarządem i/lub innym przedstawicielem firmy mogącym podjąć ważne decyzje w imieniu pracodawcy. 

✅ komunikacja zewnętrzna – całość działań komunikacyjnych prowadzona w imieniu pracodawcy na zewnątrz firmy. Mogą to być działania prowadzone przez pracodawce, jego ambasadorów jak i agencje zewnętrzne (PR, Social mediowe, eventowe, sponsoringowe). Ich celem jest prezentacja wizerunku pracodawcy. 

✅ ambasador – pracownik firmy, który bierze udział w programie ambasadorskim. To osoba, która reprezentuje pracodawcę w akcjach wewnętrznych i zewnętrznych promujących pracodawcę jako miejsce pracy.

✅ kafeteria – czyli oferta benefitów opracowana przez pracodawcę dająca pracownikom elastyczność wyboru tych benefitów, które są dla nich interesujące, zazwyczaj w ramach ustalonego budżetu. 

badanie satysfakcji – badanie przeprowadzane cyklicznie wśród pracowników, w który bada się jak bardzo zadowoleni są z pracy i miejsca pracy pracownicy. Badanie uwzględnia również listę czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na poziom satysfakcji, tak by pracodawca mógł podjąć dalsze kroki zaradcze.

👉 obejrzyj nagranie szkolenia „Jak przygotować badania satysfakcji” – TUTAJ 

✅ badanie atrakcyjności pracodawcy – badanie wśród kandydatów i pracowników, którego celem jest ranking atrybutów, które opisują atrakcyjne miejsce pracy. Lista atrybutów jest zmienna w czasie, uwzględnia zmiany w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym pracodawców.

👉 zapoznaj się z raportem „Atrakcyjni Pracodawcy” z 2023 roku – TUTAJ 

badanie zaangażowania – badanie przeprowadzane wśród pracowników, którego celem jest poznanie  stopnia osobistego zaangażowania pracownika w pracę i w organizację. Uwzględnia się 3 aspekty: poznawcze, afektywne i behawioralne.

✅ kultura organizacji – system wzorów myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów. (C.Sikorski). W ramach kultury organizacji opisuje się jej artefakty, wartości, normy, styl przywództwa, sposób komunikacji, poziom bezpieczeństwa psychicznego, relacje z pracownikami i klientami zewnętrznymi

✅ badanie kultury organizacji – badanie ma na celu opisanie kultury danej firmy, badanie takie można przeprowadzić metoda jakościową wskazująca na podstawie wywiadów i obserwacji jakie są artefakty, wartości, normy oraz założenia podstawowe. Można też przeprowadzić je metodą ilościowa, w formie ankiety badawczej i ocenić 4 kluczowe obszary decydujące o kulturze firmy

👉 poznaj moją autorską, sprawdzoną metodę badania kultury organizacji – TUTAJ 

👉  obejrzyj nagranie szkolenia „Co sprawia, że pracownicy są związani z firmą” – TUTAJ 

✅ wartości firmowe – jeden z elementów kultury organizacji, który wyróżnia firmę na rynku pracy. Pracodawcom zależy, by pracownicy identyfikowali się z firmą stąd im wyższa internalizacja wartości osobistych i firmowych tym lepiej. Ma to wpływ na zaangażowanie pracowników.

👉 przeczytaj o tym jak odkryć wartości firmowe – TUTAJ 

✅ sens i cel istnienia – element tożsamości pracodawcy, decydujący o tym  po co firma istnieje i jaką korzyść odnosi świat z tego powodu. W niektórych firmach to wizja, misja firmy.

✅ styl przywództwa – wybrany przez danego pracodawce styl kształtowania relacji w firmie między pracownikami i przełożonymi oraz wśród współpracowników i osób z innych działów firmy. To element marki pracodawcy. Ma bezpośredni wpływ na poziom satysfakcji z pracy i na zaangażowanie pracowników.

✅ rotacja – procent pracowników, którzy odeszli z firmy w danym okresie w stosunku do ogólnej liczby pracowników w firmie. Wysoka rotacja świadczy o kryzysie relacji międzyludzkich lub o pogarszającym się poziomie satysfakcji i zaangażowania pracowników, jak również może to być wynik kryzysu wartości, czy zmiany kultury organizacji.

✅ kryzys wizerunkowy – działania, które negatywnie wpływają na postrzeganie firmy jako pracodawcy. Moze być wywołany przez czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne.

👉 przeczytaj o istocie kryzysów w employer brandingu – TUTAJ 

👉 przeczytaj o tym jak zapobiegać kryzysom EB – TUTAJ 

✅ kontrakt psychologiczny – zbiór niespisanych zasad, oczekiwań i przekonań między pracodawcą i pracownikiem dotyczące tego: jak kształtuje się relacje między ludźmi w firmie, jak podchodzi się do obowiązków i zadań oraz zasad firmowych, co daje od siebie każda ze stron (pracownik i pracodawca) – jeśli chodzi o wiedzę, produktywność, wsparcie. 

✅ propozycja EVP – to propozycja, która odpowiada na pytanie dlaczego warto pracować dla danego pracodawcy, to wynik opracowania strategii employer brandingowej, uwzględniającej analizę konkurencji, audyt marki pracodawcy. EVP to skrót od Employer Value Proposition.

👉 przeczytaj więcej artykułów na temat EVP – TUTAJ 

✅ ewaluacja – czyli ocena czy i jaki skutek przyniosły działania employer brandingowe, wewnętrzne i zewnętrzne. Polecam ewaluacje w formie procesu, czyli ocenę rezultatów i efektów działań (tzw. outcomes) oraz działań na etapie inputs oraz outputs.

👉  przeczytaj więcej na temat tego jak oceniać działania EB – TUTAJ 

✅ mierniki EB – wskaźniki stosowane, by ocenić jednorazowe działanie, akcję. Ich wybór powinien być dokonany na etapie określania celów działań EB.

👉  przeczytaj więcej na temat mierników employer brandingowych – TUTAJ 

 

👉 A jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej – zobacz ofertę moich kursów online:

➡️ kurs „Employer branding od A do Z, czyli jak samodzielnie opracować strategię i jak wdrożyć plan działań employer brandingowych? – dostęp 18 miesięcy

➡️ Kurs „Jak opracować propozycję EVP w 5 krokach?” – dostęp 18 miesięcy

➡️ kurs „Jak zadbać o wizerunek pracodawcy, by przyciągać właściwych kandydatów?” – dostęp 9 miesięcy 

Leave this field blank
Proszę napisz co Cię interesuje, a czego nie znalazłaś na mojej stronie.