fbpx

Kształtowanie przewagi konkurencyjnej dzięki wyrazistej marce pracodawcy? Tak!

Oto raport opracowany przez Julitę Dąbrowską z pierwszego badania jakościowego przeprowadzonego w Polsce w grupie siedmiu polskich software house’ów na temat kształtowania kultury organizacji oraz budowania marki pracodawcy w branży technologicznej. Jego premiera miała miejsce 18 czerwca 2019 roku podczas 8. forum Employer Brandingu.

Workbook "Jak samodzielnie zbadać kulturę organizacji?"

Jesteś HR-owcem = przedstawicielem pracodawcy i masz za zadanie zbadać kulturę organizacji, by następnie zaproponować zmiany w organizacji? Skorzystaj z mojej wiedzy i doświadczenia i weź udział w warsztacie „Jak samodzielnie zbadać kulturę organizacji?”

Badanie Julity Dąbrowskiej obraca się wokół zagadnień kultury organizacji i marki pracodawcy. Podejście zakładające przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych firm wpisuje się w często stosowany schemat badawczy, kiedy to w pierwszym etapie odtwarza się siatkę pojęciową adekwatną do specyfiki badanej zbiorowości, identyfikuje pewne klasy zjawisk oraz naturę powiązań pomiędzy nimi.

W tym ujęciu przeprowadzenie badania o charakterze jakościowym pozwala stworzyć podstawy do ewentualnych późniejszych badań o charakterze ilościowym, które dostarczą danych i wniosków uogólnianych na zdefiniowaną zbiorowość firm. Jest także niezbędnym etapem poprzedzającym prace nad kwestionariuszem (narzędziem do badania ilościowego), tak aby zawierał adekwatne pytania jak również trafne propozycje kafeterii odpowiedzi. Ma to znaczenie dla wartości uzyskanych finalnie wyników a zarazem sprawi, że uczestnicy – przedstawiciele firm – będą mieli poczucie, iż badacz zadał sobie trud zrozumienia specyfiki ich działalności.

Prowadzenie badań jakościowych umożliwia zidentyfikowanie odrębnych elementów służących do opisu badanego zjawiska (tu np. czynników kształtujących markę pracodawcy, kluczowych wartości firm). Ich wyodrębnienie nie byłoby możliwe bez pogłębionych wywiadów, które – dzięki narracyjnej formie – dostarczyły rozbudowanych informacji o sposobie funkcjonowania firmy. Zgodnie z metodyką analizy danych jakościowych, informacje te zostały poddane kodowaniu, tak aby możliwe było wyodrębnienie pewnych wspólnych kategorii (jak np. cele – wartości – przywództwo – sposoby współpracy) oraz zidentyfikowanie ew. elementów powtarzających się (np. kluczowych wartości).

Postulowany na podstawie badania jakościowego model marki pracodawcy opracowany przez Julitę może zostać następnie poddany ilościowej weryfikacji, jego elementy mogą zostać dodatkowo doprecyzowane, będzie też miejsce na ewentualne uzupełnienie modelu o aspekty, które mogą pojawić się w szerzej zakrojonym badaniu. Niewątpliwie, przeprowadzone badanie jakościowe nakreśliło obiecujący obszar dla dalszych studiów.

dr Izabella Anuszewska

Client Director , Kantar

  • Raport powstał m.in na podstawie wywiadów przeprowadzonych w marcu i kwietniu 2019 z przedstawicielami siedmiu polskich software house’ów: 10Clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, Pragmatists, SoftwareMill, STX Next, analizy dokumentów desk research, obserwacji w siedzibach badanych firm. 
  • Wyłączną autorką projektu badania jakościowego, ankiety zastosowanej w wywiadach nieustrukturyzowanych, a następnie analizy, czego efektem jest prezentowany raport jest Julita Dąbrowska.
  • Po raz pierwszy wyniki swojej analizy Julita Dąbrowska zaprezentowała 18 czerwca 2019, w trakcie 8. Forum Employer Branding. 
  • Pamiętaj, że Raport z badania jakościowego opracowany przez Julitę Dąbrowską otrzymasz BEZPŁATNIE! 

Co ciekawego i co nowego jest w raporcie Julity Dąbrowskiej?

  • opis nowego modelu marki pracodawcy, składający się z 4 elementów – jego wyłączną autorką jest (C) Julita Dąbrowska 
  • opis 4 sposobów budowania marki pracodawcy 
  • opis 4 kluczowych wartości, mających znaczenie w kształtowaniu kultury organizacyjnej organizacji odnoszących sukcesy
  • opis 4 elementów kultury organizacji (czyli tzw. poszerzony model kultury według E. Scheina)

Nie masz czasu, by czytać rzetelny artykuł naukowy, to przeczytaj artykuł na moim blogu:

4 sposoby budowania marki pracodawcy

Polecam Twojej uwadze także i ten artykuł:

Nowy model marki pracodawcy