Raport z pierwszego badania jakościowego kultury organizacji polskich firm IT!

 

Na tej stronie kilka słów o badaniu jakościowym, które przeprowadziłam wiosną 2019 roku w grupie siedmiu polskich firm IT.

Postawiłam sobie pytanie –  jaka jest kultura organizacji w firmach branży IT, które są postrzegane jako firmy posiadające wyróżniające się i znane marki pracodawcy.

Jako doktorantka zarządzania w ALK przywiązuję dużą wagę do poprawności  badania jakościowe. Dlatego też wykorzystałam kilka metod pozyskiwania danych jak: desk research, wywiady indywidualne i obserwacje. Materiałów było sporo – kilka godzin nagrań, ponad tysiąc stron wydrukowanych informacji.

Z kim rozmawiałam? Z przedstawicielami siedmiu polskich software house’ów: 10Clouds, BinarApps, Boldare, Monterail, Pragmatists, SoftwareMill, STX Next. 

Sam raport zaprezentowałam 18 czerwca 2019 roku podczas 8. forum Employer Brandingu.

 

Co znajdziesz w raporcie?

  • opis nowego modelu marki pracodawcy, składający się z 4 elementów –to mój autorski model, zachęcam do stosowania go 
  • opis 4 sposobów budowania marki pracodawcy
  • opis 4 kluczowych wartości, mających znaczenie w kształtowaniu kultury organizacyjnej organizacji odnoszących sukcesy
  • opis 4 elementów kultury organizacji (czyli tzw. poszerzony model kultury według E. Scheina)

 

Czy można zastosować wyniki badania w praktyce?

Jak najbardziej. Wykorzystując wyniki badania jakościowego, zaprosiłam do współpracy Marcina Łączyńskiego i razem opracowaliśmy kwestionariusz badania ilościowego.

Odpowiada on na pytanie „Jaki jest wpływ kultury organizacji na markę pracodawcy”.

Nasi klienci -pracodawcy otrzymują opis aktualnej kultury organizacji, informacje które elementy wpływają pozytywnie a które negatywnie na markę i wizerunek pracodawcy. 

 

Oto 4 elementy kultury organizacji, które badamy:

  • znajomość i rozumienie wizji tj. sensu i celu istnienia firmy,
  • wartości firmowe i ich zgodność z wartościami indywidualnymi pracowników,
  • styl przywództwa,
  • komunikację wewnętrzną i jej wpływ na współpracę w zespole.

Masz pytania? Pisz śmiało.

Badanie Julity Dąbrowskiej obraca się wokół zagadnień kultury organizacji i marki pracodawcy. Podejście zakładające przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych firm wpisuje się w często stosowany schemat badawczy, kiedy to w pierwszym etapie odtwarza się siatkę pojęciową adekwatną do specyfiki badanej zbiorowości, identyfikuje pewne klasy zjawisk oraz naturę powiązań pomiędzy nimi.

W tym ujęciu przeprowadzenie badania o charakterze jakościowym pozwala stworzyć podstawy do ewentualnych późniejszych badań o charakterze ilościowym, które dostarczą danych i wniosków uogólnianych na zdefiniowaną zbiorowość firm. Jest także niezbędnym etapem poprzedzającym prace nad kwestionariuszem (narzędziem do badania ilościowego), tak aby zawierał adekwatne pytania jak również trafne propozycje kafeterii odpowiedzi. Ma to znaczenie dla wartości uzyskanych finalnie wyników a zarazem sprawi, że uczestnicy – przedstawiciele firm – będą mieli poczucie, iż badacz zadał sobie trud zrozumienia specyfiki ich działalności.

Prowadzenie badań jakościowych umożliwia zidentyfikowanie odrębnych elementów służących do opisu badanego zjawiska (tu np. czynników kształtujących markę pracodawcy, kluczowych wartości firm). Ich wyodrębnienie nie byłoby możliwe bez pogłębionych wywiadów, które – dzięki narracyjnej formie – dostarczyły rozbudowanych informacji o sposobie funkcjonowania firmy. Zgodnie z metodyką analizy danych jakościowych, informacje te zostały poddane kodowaniu, tak aby możliwe było wyodrębnienie pewnych wspólnych kategorii (jak np. cele – wartości – przywództwo – sposoby współpracy) oraz zidentyfikowanie ew. elementów powtarzających się (np. kluczowych wartości).

Postulowany na podstawie badania jakościowego model marki pracodawcy opracowany przez Julitę może zostać następnie poddany ilościowej weryfikacji, jego elementy mogą zostać dodatkowo doprecyzowane, będzie też miejsce na ewentualne uzupełnienie modelu o aspekty, które mogą pojawić się w szerzej zakrojonym badaniu. Niewątpliwie, przeprowadzone badanie jakościowe nakreśliło obiecujący obszar dla dalszych studiów.

dr Izabella Anuszewska

Client Director , Kantar

Nie masz czasu, by czytać rzetelny artykuł naukowy, to przeczytaj artykuł na moim blogu:

4 sposoby budowania marki pracodawcy

Polecam Twojej uwadze także i ten artykuł:

Nowy model marki pracodawcy

Przeczytaj inne wpisy na temat kultury organizacji: 

Praktyczna wiedza na temat kultury organizacji