JAK ZBADAĆ
KULTURĘ ORGANIZACJI
TWOJEGO PRACODAWCY?

Czym jest kultura organizacji? 

Kultura organizacji to system wzorów myślenia i działania, które są utrwalone w środowisku społecznym organizacji i mają znaczenie dla realizacji jej formalnych celów. (C.Sikorski)

Każda organizacja jest unikalna, ponieważ każda ma inną kulturę organizacji.

Każda organizacja jest inna, ponieważ każdą firmę tworzą niepowtarzalni ludzie. 

 

 

Kultura organizacji wpływa na wiele obszarów:

Tożsamość firmy

Proces adaptacji nowych osób w firmie

Postawy i zachowania pracowników i menedżerów

Sposób rozwiązywania konfliktów w firmie

Wizerunek i markę pracodawcy

Sposób współpracy w firmie

JAK ZBADAĆ KULTURĘ ORGANIZACYJNĄ
TWOJEGO PRACODAWCY? 

 

Badania jakościowe kultury organizacji:

 • mogą być stosowane w każdej firmie, objętnie jak licznej, także w małej;
 • stosowane sposoby zbierania danych to:
  • desk research,
  • wywiady indywidualne i zbiorowe,
  • obserwacje,
  • eksperymenty.
 • najczęściej badane elementy to:
  • artefakty (słowne, graficzne, behawioralne),
  • lista wartości deklarowanych i honorowanych,
  • historie firmowe,
  • historie rozwiązanych konfliktów,
  • normy,
  • rytuały,
  • opinie klientów zewnętrznych.

Badania ilościowe kultury organizacji:

 • mogą być stosowane w firmach średnich i dużych (powyżej 70 osób),
 • stosowane sposoby zbierania danych to:
  • ankieta badawcza
 • najczęściej badane elementy to:
  • lista wartości deklarowanych i honorowanych,
  • postawy i zachowania pracownikow,
  • normy,
  • styl kierowania widoczny w postawach i zachowaniach menedżerów,
  • sposób współpracy,
  • sposób komunikacji.

Badane przez nas obszary kultury organizacji

Jest to badanie ankietowe, zawierające 24 pytania na temat kultury organizacji, pogrupowane w 4 sekcje tematyczne:

1. Znajomość i rozumienie sensu i celu istnienia firmy (wizji, misji).

2. Znajomość i internalizacja wartości firmowych wśród pracowników.

3. Styl przywództwa.

4. Komunikacja wewnętrzna i jej wpływ na współpracę w zespole.

 • Opracowana przez nas ankieta uwzględnia polskie realia i specyfikę polskiej kultury pracy, jest dostosowana do polskiego rynku.
 • Celem badania jest przede wszystkim rozpoznanie mocnych i słabych stron pracodawcy, tego co wyróżnia firmę na rynku pracy i tego co przyciąga właściwe osoby do danej firmy.
 • Badanie daje łatwy w interpretacji obraz kondycji kultury organizacji.
 • Badanie opisuje kluczowe elementy kultury i ich wpływ na markę i wizerunek pracodawcy.
 • Dane z badania umożliwiają ocenę poszczególnych działów i jednostek biznesowych.
 • Badanie pozwala na sformułowanie precyzyjnych rekomendacji dla pracodawcy.
 • Badanie daje wskazówki na temat tego, które obszary warto modyfikować – wzmacniać, eliminować czy wdrażać nowe praktyki.
 • Badanie umożliwia porównanie ze wskaźnikami bazowymi (każdy wymiar jest oceniany na skali 1-4), co umożliwia dokładną ocenę sytuacji w firmie.
 • Dzięki zebranym informacjom pracodawcy mogą podjąć ważne decyzje biznesowe, zmienić postawy i zachowania pracowników i menedżerów, sposób komunikacji w firmie oraz zweryfikować listę firmowych wartości.
 • Pracodawca może uzupełnić podstawową listę pytań o pytania dodatkowe badające poziom satysfakcji, zaufania i zaangażowania pracowników.

Obejrzyj nagranie szkolenia – o czym pamiętać przygotowując badanie satysfakcji i zaangażowania w firmie:

Dowiesz się jak można zbadać kulturę organizacyjną: 

POZNAJ BADACZKĘ:

Julita Dąbrowska

 • ekspertka marketingu, PR, employer brandingu z ponad 25-letnim doświadczeniem,
 • autorka dwóch bestsellerów „Employer branding. Marka pracodawcy w praktyce” oraz „Praktyka employer brandingu. Rozmowy z menedżerami”,
 • absolwentka studiów doktoranckich w ALK oraz Szkoły Consumer Intelligence PTBRIO,
 • przeprowadziła ponad 80 wywiadów z top menedżerami firm w Polsce,
 • autorka raportu „Co czeka firmy w Polsce w 2020 roku” opracowanego na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managerów w grudniu 2017 roku,
 • autorka raportu z badania jakościowego 7 polskich software house’ów, opublikowanego w czerwcu 2019 roku, w którym opublikowano nowy model marki pracodawcy,
 • doświadczony trener, ponad 6000 godzin szkoleniowych, wykładowca akademicki w ALK, SWPS, UE w Poznaniu i Uczelni Łazarskiego

Poznaj opinie klientów!

Badanie Julity Dąbrowskiej obraca się wokół zagadnień kultury organizacji i marki pracodawcy. Podejście zakładające przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych firm wpisuje się w często stosowany schemat badawczy, kiedy to w pierwszym etapie odtwarza się siatkę pojęciową adekwatną do specyfiki badanej zbiorowości, identyfikuje pewne klasy zjawisk oraz naturę powiązań pomiędzy nimi. W tym ujęciu przeprowadzenie badania o charakterze jakościowym pozwala stworzyć podstawy do ewentualnych późniejszych badań o charakterze ilościowym, które dostarczą danych i wniosków uogólnianych na zdefiniowaną zbiorowość firm. Jest także niezbędnym etapem poprzedzającym prace nad kwestionariuszem (narzędziem do badania ilościowego), tak aby zawierał adekwatne pytania jak również trafne propozycje kafeterii odpowiedzi. Ma to znaczenie dla wartości uzyskanych finalnie wyników a zarazem sprawi, że uczestnicy – przedstawiciele firm – będą mieli poczucie, iż badacz zadał sobie trud zrozumienia specyfiki ich działalności. Prowadzenie badań jakościowych umożliwia zidentyfikowanie odrębnych elementów służących do opisu badanego zjawiska (tu np. czynników kształtujących markę pracodawcy, kluczowych wartości firm). Ich wyodrębnienie nie byłoby możliwe bez pogłębionych wywiadów, które – dzięki narracyjnej formie – dostarczyły rozbudowanych informacji o sposobie funkcjonowania firmy. Zgodnie z metodyką analizy danych jakościowych, informacje te zostały poddane kodowaniu, tak aby możliwe było wyodrębnienie pewnych wspólnych kategorii (jak np. cele – wartości – przywództwo – sposoby współpracy) oraz zidentyfikowanie ew. elementów powtarzających się (np. kluczowych wartości). Postulowany na podstawie badania jakościowego model marki pracodawcy opracowany przez Julitę może zostać następnie poddany ilościowej weryfikacji, jego elementy mogą zostać dodatkowo doprecyzowane, będzie też miejsce na ewentualne uzupełnienie modelu o aspekty, które mogą pojawić się w szerzej zakrojonym badaniu. Niewątpliwie, przeprowadzone badanie jakościowe nakreśliło obiecujący obszar dla dalszych studiów.

Izabella Anuszewska

Client Service Director, Kantar

Super symulacja – wartościowe ćwiczenie w bezpiecznych warunkach, perfekcyjnie przygotowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

(mowa o symulacji biznesowej zaprezentowanej w trakcie 9. forum Employer Brandingu, 2020)

Jarosław Biegański

BGK

Niniejszym udzielamy referencji firmie Kalitero reprezentowanej przez Panią Julitę Dąbrowską, która na zlecenie Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) zrealizowała badanie „Co czeka firmy w Polsce w 2020?”. Zadanie powierzone Pani Julicie Dąbrowskiej zostało wykonane z zachowaniem należytej staranności i ustalonych terminów. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Pani Julity w zakresie analizy danych i trendów rynkowych oraz wyciąganiu wniosków. 

Monika Buchajska-Wróbel

Prezes, Stowarzyszenie Interim Managerów

Serdecznie dziękuję pani Julicie Dąbrowskiej za merytoryczną oraz metodyczną pomoc przy tworzeniu ankiety satysfakcji z pracy dla naszych pracownikow. Pani Julita to osoba o dużej wiedzy i wysokich kwalifikacjach, która chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz w wyczerpujący sposób udziela odpowiedzi na nurtujące pytania. Pani Julita zawsze była żywo zainteresowana przebiegiem ankiety i na każdym etapie udzielała cennych wskazówek. Dzięki temu pozwoliła poznac się jako osoba bardzo zaangażowana w projekt, a także terminowa i sympatyczna. 

Aleksandra Jasińska

Keller Polska

Julita Dąbrowska jest ekspertem w zakresie budowania marki pracodawcy. Wykazała się bardzo dużą wiedzą teoretyczną w zakresie Corporate PR i employer brandingu oraz wysokimi kompetencjami jeśli chodzi o wdrażanie praktycznych działań wspierających, w tym także w ramach polityki zapobiegania sytuacjom kryzysowym w firmie. Koordynowała proces badania satysfakcji i zaangażowania pracowników rekomendując i wdrażając komunikację wewnętrzną oraz działania będące następstwem otrzymanych wyników.

Gabriela B.

Velvet CARE

Firma Kalitero przeprowadziła badania ankietowe wśród naszych pracowników. Tematem badania była diagnoza kultury organizacyjnej firmy. Badania były przeprowadzone w formie elektronicznej. Zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym planem, należytą starannością, terminowo i w pełni profesjonalnie.

Firma Kalitero dołożyła wszelkich starań na każdym etapie realizacji projektu, aby badanie przebiegło sprawnie i efektywnie. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne w kampanii promocyjnej wśród pracowników. W trakcie badania firma była cały czas do naszej dyspozycji. Po badaniu otrzymaliśmy terminowo raport uzupełniony o wnioski. Dziękujemy firmie Kalitero za wykonaną pracę i polecamy ją jako zaufanego partnera biznesowego.

Beata M.-K.

Kierownik projektu badania, Grupa FAKRO

Najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji badań

U

Jakie organizacje badamy?

Zrealizowaliśmy do tej pory badania dla firm z wielu sektorów i branż. Najczęściej badamy firmy produkcyjne, handlowe i usługowe liczące od 70 do ponad 3000 pracowników. Współpracowaliśmy z firmami z branży FMCG, budowlanej i montażowej, medycznej, farmaceutycznej, medialnej, IT czy z dużymi sieciami handlowymi. Pracujemy także dla organizacji pozarządowych oraz urzędów centralnych i instytucji publicznych na poziomie samorządów.

U

Czy można modyfikować treść ankiet?

Badania kultury i zaangażowania pracowników oparte są na zamkniętych kwestionariuszach bez możliwości usuwania pytań lub zmian w ich brzmieniu. Mamy natomiast rozbudowane możliwości dodawania pytań i rozbudowy ankiet, wspieramy także metodologicznie naszych klientów, kiedy chcą w ramach badania kultury przebadać także inne obszary swojej organizacji (np. satysfakcję, motywację lub zaangażowanie pracowników). Raporty z badań obejmują przede wszystkim statystyki opisowe i wskaźniki prezentujące poszczególne aspekty kultury organizacji i ich wpływ na markę pracodawcy. Dodatkowo na życzenie klienta mamy możliwość realizacji dodatkowych obliczeń, obejmujących analizy czynnikowe, segmentację postaw pracowników czy opracowywanie wielozmiennowych modeli zależności pomiędzy różnymi aspektami kultury firmy, zaangażowania pracowników czy ich satysfakcji.

U

Czy badanie kultury organizacji można połączyć z badaniem satysfakcji i zaangażowania pracowników?

Jak najbardziej jest to możliwe. O ile pytania dotyczące kultury organizacji oparte są na zamkniętych kwestionariuszach bez możliwości usuwania pytań lub zmian w ich brzmieniu, to istnieje możliwość  i dodawania pytań i rozbudowy ankiet o obszary obejmujące badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. Taka decyzja zapada po konsultacjach z klientem. 

U

Jak przeprowadzane są badania?

Badania kultury organizacyjnej przeprowadzanie są poprzez wypełnianie ankiet przez pracowników firmy. Respondenci mogą to zrobić online, poprzez aplikację webową (na serwerze zewnętrznym) lub w wersji tradycyjnej, wypełniając ankietę drukowaną. Oba rozwiązania pozwalają zachować poufność pozyskanych danych, a pracodawca otrzymuje jedynie informacje w postaci zestawień zbiorczych w raporcie badawczym.

U

Jak dbamy o anonimowość?

W naszych badaniach, posługujemy się systemem opartym o indywidualne tokeny pracownicze (w formie papierowej lub elektronicznej), które gwarantują anonimowość (nie wiemy, który pracownik w danym dziale otrzymał konkretny token), ale także to, że każdy z uczestników wypełnia badanie tylko raz (kod dezaktywuje się po pojedynczym wypełnieniu ankiety). Tokeny mogą kodować metadane (np. dział firmy, lokalizację badania), upraszczając proces wypełniania ankiety przez pracownika, bez ryzyka utraty anonimowości. Wszystkie dane przetwarzane są na zewnętrznych serwerach, a dane surowe umożliwiające powiązanie konkretnego profilu z metryczki badania z odpowiedziami nie są udostępniane zamawiającemu badanie. W toku badań nie są gromadzone żadne dane osobowe uczestników.