Szkolimy już od 18 lat!

Szkolimy już od 18 lat!

Szkolimy już od 18 lat!

Szkolenia od zawsze były i są ważną częścią działalności mojej firmy. Jesteśmy dumni z tego jak wiele osób skorzystało z naszej oferty, z wieloma z nich nadal utrzymujemy kontakt. Pierwszą ofertą był 12-tygodniowy kurs „Wstęp do zagadnień Public Relations”, którego celem było zapoznanie uczestników z dziedziną Public Relations i jednocześnie przekazanie wszystkich niezbędnych wskazówek jak odnaleźć się jako specjalista ds. PR na co dzień. Swoją wiedzą dzielili się nie tylko praktycy PR, ale również socjologowie, psycholodzy, dziennikarze. Kurs ten był prowadzony kilka razy w roku, w formule 12-tygodniowej (zajęcia w środy popołudniu), jak i 6-tygodniowej (zajęcia w soboty) i obejmował 40 godzin zajęć. W sumie odbyło się 27 edycji kursu, ostatni w 2015 roku. Przeszkolonych zostało ponad 300 osób. Kurs był objęty patronatem: PSPR, SMG/KRC, Mediarun.pl, Jobpliot.pl.

W 2004 roku uruchomiliśmy kurs dla zaawansowanych specjalistów ds. PR „Wybrane zagadnienia Public Relations”, który obejmował 40 godzin. Zajęcia prowadzili eksperci Public Relations, dziennikarze, socjologowie oraz psycholodzy. Integralną częścią zajęć były warsztaty wystąpień przed kamerą oraz warsztaty komunikacji z trudnymi osobami.

W latach 2007-2011 opracowaliśmy specjalną ofertę szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej, w szczególności warsztaty na temat pisania i redagowania tekstów informacyjnych, warsztaty wystąpień publicznych przed kamerą, oraz warsztaty przygotowujące rzeczników prasowych do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W sumie w szkoleniach tych uczestniczyło ponad 1000 osób reprezentujących urzędy centralne, urzędy marszałkowskie i wojewódzkie oraz urzędy miast.

Od 2011 roku jestem również wykładowcą akademickim, prowadzę zajęcia fakultatywne dla studentów studiów II stopnia z takich przedmiotów jak „Ewaluacja Public Relations”, „Employer Branding” oraz „Branding”.

Również od 2011 roku organizuję corocznie Forum Employer Brandingu, którego celem jest dzielenie się wiedzą na temat praktyk budowania marki pracodawcy.

Przez wiele lat współpracowałam z wybranymi firmami szkoleniowymi, takimi jak ECU Marketing, KDK Info, Institute for International Research, AG Adesso i prowadziłam szkolenia i warsztaty z marketingu, Public Relations, strategii marketingowej oraz employer brandingu i komunikacji wewnętrznej.

Jestem też gościem konferencji branżowych. Prowadzę też szkolenia zamknięte dla firm i instytucji. Moimi klientami były takie organizacje jak: Colgate-Palmolive, Coty Polska, Dobroplast, Fundacja Wspólna Droga, IJHARS, Narodowy Bank Polski, MediaPromotion, OPZZ, Polski Czerwony Krzyż, Sapa Aluminium, Velvet CARE, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Julita Dąbrowska

Julita Dąbrowska

Autorka bloga, na co dzień pomaga firmom budować marki korporacyjne i marki pracodawców (współpraca ad hoc oraz współpraca projektowa). Punktem wyjścia jest odkrycie czym dana organizacja wyróżnia się od innych. W tym celu prowadzi badania jakościowe i ilościowe, przeprowadza diagnozę organizacji na podstawie już pozyskanych informacji i raportów, pomaga w opracowywaniu i weryfikacji strategii marki i strategii komunikacji marki. Szkoli dzieląc się swoją wiedzą na blogu, na łamach książek i e-booków, w trakcie szkoleń stacjonarnych i online, 

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych? 

Wyniki badania z 2012 roku. 

Wiosną 2012 roku Akademia Kalitero przeprowadziła pilotażowe badania wśród członków związków zawodowych na temat komunikacji wewnętrznej i działań społecznej odpowiedzialności biznesu.

 • Wynika z nich, że aż 89 proc. ankietowanych uważa za potrzebne działania CSR-owe podejmowane przez pracodawców na rzecz pracowników.
 • Ponadto 2/3 pracowników ocenia pozytywnie atmosferę w miejscu pracy.

Badania pilotażowe przeprowadzono w lutym i marcu 2012 roku na grupie 108 członków związków zawodowych z województw: śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Badania te będą kontynuowane w 2012 i obejmą przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, reprezentujących zarówno firmy małe, średnie jak i duże.

Atmosfera w miejscu pracy *

Zdecydowana większość związkowców pozytywnie oceniła atmosferę w miejscu pracy. 28 proc. respondentów wspomina o wzajemnym szacunku i ogólnym zadowoleniu z miejsca pracy, a 31 proc. ankietowanych deklaruje dobrą komunikację i wzajemne przyjazne nastawienie współpracowników i przełożonych. Blisko 1 określa wzajemne relacje jako neutralne, choć pracownicy nie utrzymują relacji towarzyskich. Ale aż 27 proc. pracowników uważa, ze atmosfera w pracy jest nieprzyjemna, a kolejnych 6 proc. uznaje ją wręcz jako wrogą i konfliktową.

Działania CSR-owe na rzecz pracowników **

Podejmowane przez firmy działania CSR-owe można podzielić na dwie kategorie – edukacyjne, podnoszące kwalifikacje pracowników, a nierzadko i współpracowników oraz działania integracyjno-kulturalne dla pracowników, ich rodzin i przedstawicieli społeczności lokalnej. Idea wolontariatu pracowniczego jest znana tylko wśród 3 proc. respondentów.

Działania edukacyjne na rzecz pracowników najczęściej mają formę szkoleń zewnętrznych (56 proc. respondentów) lub finansowania stypendiów dla dzieci i pracowników (6 proc.). 1 badanych wymieniała również szkolenia organizowane zarówno dla pracowników jak i partnerów zewnętrznych (np. kursy eco-driving).

Najpopularniejszym działaniem integracyjno-kulturalnym są corocznie organizowane pikniki dla pracowników i ich rodzin (49 proc. wskazań) oraz sponsorowanie koncertów, imprez kulturalno-oświatowych (27 proc. respondentów).

Co dziesiąty badany wskazywał, że pracodawcy umożliwiają przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród pracowników. W tym celu organizują wizyty medibusów – mobilnych laboratoriów umożliwiających przeprowadzenie badań cytologicznych, mammograficznych, testów alergicznych i testów dla cukrzyków.

Istotną kwestią było poznanie kto wychodzi z inicjatywą działań CSR-owych. W równej mierze było to zasługą przedstawicieli zarządów i kadry kierowniczej, jak i przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowniczych.

Wart podkreślenia jest fakt, że aż 89 proc. związkowców uważa za potrzebne działania CSR-owe prowadzone przez pracodawców na rzecz pracowników. Jedynie 2 proc. respondentów uznała takie działania za nieistotne, a kolejne 2 proc. za zbędne w czasie kryzysu. 6 proc. nie miała zdania na ten temat.

Pełen raport będzie dostępny w październiku 2012.

*respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

** respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

Polecam Twojej uwadze:

CSR a employer branding

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online

Badania Kalitero i Millward Brown na temat działań Employer Branding w Polsce

Badania na temat employer brandingu w Polsce (2012)

Już są wyniki kompleksowego badania przeprowadzonego w marcu 2012 roku na temat działań Employer Branding prowadzonych w polskich firmach.

Znajomość działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy jako odpowiedniego pracodawcy, określanych mianem Employer Branding, nie jest powszechna w firmach działających w Polsce. Generalnie, pojęcie to znane jest 44 proc. firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników. Pojęcie to istotnie rzadziej znane jest w firmach z kapitałem polskim (35,5 proc.), a istotnie częściej niż przeciętnie – aż w 69,5 proc. – firmom z udziałem kapitału zagranicznego.

Poznaj wybrane fragmenty raportu – jeśli chcesz się powołać na te dane konieczne dopisz zródło: Badania Kalitero 2012

Badanie przeprowadzono metodą CATI, na próbie N=100 menedżerów, projekt badawczy przeprowadziła firma Millward Brown w marcu 2012 roku. 

Kto odpowiada za działania employer brandingowe w firmie?

 • W większości firm, w których prowadzona jest świadoma polityka budowania pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, za działania Employer Branding odpowiedzialny jest więcej niż jeden dział.
 • Najczęściej kwestiami tymi zajmują się – jednocześnie lub samodzielnie – dział HR oraz wyższa i średnia kadra menadżerska: Zarząd, Dyrekcja firmy, menadżerowie (wskazania pomiędzy 57,7% a 50%).
 • Rzadziej, za działania Employer Branding odpowiedzialne są działy marketingu (42,3%) oraz działy kadr zajmujące się kwestiami płacowo-socjalnymi (38,5%).
 • Co ciekawe, firmy rzadko deklarują, iż za działania Employer Branding odpowiedzialny jest na ich terenie dział Public Relations (23,1%).

Korzyści z działań employer brandingowych w firmie

Na początek zapytaliśmy o korzyści. Menedżerowie wskazali na 2 grupy: 

 • materialne związane z optymalizacją wydatków, redukcją wydatków
 • niematerialne jak pozyskiwanie większej liczby aplikacji podczas rekrutacji 

 

badania Kalitero

Podsumowanie informacji na temat działań wewnętrznych – employer brandingowych 

 • Firmy świadomie wdrażające politykę Employer Branding stosują jednocześnie wiele różnych działań. Najczęściej są to działania o charakterze szkoleniowym i socjalnym.
 • W przypadku tych pierwszych, najczęściej jest to wprowadzanie nowych pracowników w zakres ich obowiązków (100%), szkolenia służące podnoszeniu kwalifikacji (96,2%) oraz działania służące poznaniu przez nowo zatrudnione osoby kultury organizacyjnej – czyli kodeksu formalnych i nieformalny zachowań w firmie oraz jej misji (88,5%).
 • W przypadku działań o charakterze socjalnym najczęściej oferowane są świadczenia pozapłacowe (92,3%) oraz dostęp do usług lekarskich (88,5%).
 • Trzecim, pod względem częstości stosowania, rodzajem działań są imprezy integracyjne dla pracowników (76,9%).
 • Dosyć często prowadzonym działaniem, stanowiącym element wdrażania polityki Employer Branding, są działania stricte związane z pracą świadczoną na rzecz firmy. Są to: oferowane pracownikom ścieżki awansu (76,9%), konkurencyjne zasady wynagradzania (73,1%) oraz konkurencyjne sposoby świadczenia pracy (elastyczne godziny) – 73,1%.
 • Częstym sposobem wdrażania polityki Employer Branding jest również prowadzenie działań z zakresy społecznej odpowiedzialności biznesu – skierowanych na zewnątrz (w postaci akcji społecznych) i/lub do wewnątrz (mających na celu indywidualną pomoc pracownikom) – 73,1%.
badania Kalitero employer branding

Empowerment

 • Badanie pozwoliło również na określenie zależności pomiędzy prowadzeniem polityki Employer Branding w firmie a empowermentem.
 • Wyniki badania pokazują, iż w firmach, w których prowadzona jest świadoma polityka Employer Branding istotnie częściej mamy do czynienia z empowermentem, czyli pracownicy mogą optymalizować swój sposób działania w firmie – być elastyczni  i w pełni samodzielni  w podejmowaniu decyzji, np. tych dotyczących sposobu obsługi klienta czy prezentowania oferty firmy.

 

Kup pełen raport z badania „Atrybuty Atrakcyjnego Pracodawcy”

Zostań specjalistą employer brandingu i samodzielnie opracuj strategię EB! – kurs online

Leave this field blank
Proszę napisz co Cię interesuje, a czego nie znalazłaś na mojej stronie.