fbpx

Komunikacja w firmie

badania Employer Branding 2012 – (c) KAlitero

Wiele firm przeznacza znaczne środki finansowe na nowoczesne narzędzia komunikacyjne – buduje sieć intranetową, własny serwis społecznościowy. Czy takie nakłady są potrzebne? Tak, ale najpierw muszą być spelnione podstawowe warunki komunikacji, czyli pracownicy i przedstawiciele pracodawców muszą mieć możliwość spotkań, najlepiej regularnych, także i nieformalnych. Dla wielu zakładowa tablica ogłoszeń to rozwiązanie jak ze starego kina, ale okazuje się, że wciąż ważne i doceniane. Ważna jest też gazetka zakładowa oraz regularnie przeprowadzana ankieta satysfakcji pracownika.

Prezentujemy dane z badań Akademii Kalitero z marca 2012.

Czy wizerunek pracodawcy ma wpływ na działania sprzedażowe?

Ta odpowiedź zaciekawi każdego właściciela firmy oraz przedstawicieli kadry zarządzającej. Negatywny wizerunek był już nie raz powodem spadku zainteresowania produktami i usługami firmy. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do bojkotu firmy. W efekcie firma ponosi realne straty finansowe.

Co jednak się dzieje, gdy firma planowo i strategicznie podejmuje działania mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy? Z przeprowadzonych wiosną 2012 roku badań w Polsce przez Akademię Kalitero wynika, że pozytywny wizerunek wpływa na co najmniej 3 obszary działalności: wyniki finansowe, proces rekrutacji i rotację personelu.

W opinii 70 proc. badanych pozytywny wizerunek pracodawcy wpływa na osiągane wskaźniki ekonomiczne tj. na rezultaty biznesowe oraz na optymalizację kosztów działalności, a nawet na redukcję kosztów działalności (60 proc. respondentów).

Do firmy, która dba o swój wizerunek pracodawcy zgłaszają się kandydaci o wyższych kwalifikacjach (52 proc. wskazań) oraz wzrasta liczba aplikacji o pracę (50 proc.). Jednocześnie spada wskaźnik rotacji w firmie (48 proc.).

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Co pracownicy sądzą o działaniach CSR-owych?

Wiosną 2012 roku Akademia Kalitero przeprowadziła pilotażowe badania wśród członków związków zawodowych na temat komunikacji wewnętrznej i działań społecznej odpowiedzialności biznesu. Wynika z nich, że aż 89 proc. ankietowanych uważa za potrzebne działania CSR-owe podejmowane przez pracodawców na rzecz pracowników. Ponadto 2/3 pracowników ocenia pozytywnie atmosferę w miejscu pracy.

Badania pilotażowe przeprowadzono w lutym i marcu 2012 roku na grupie 108 członków związków zawodowych z województw: śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego. Badania te będą kontynuowane w 2012 i obejmą przedstawicieli związków zawodowych z całej Polski, reprezentujących zarówno firmy małe, średnie jak i duże.

Atmosfera w miejscu pracy *

Zdecydowana większość związkowców pozytywnie oceniła atmosferę w miejscu pracy. 28 proc. respondentów wspomina o wzajemnym szacunku i ogólnym zadowoleniu z miejsca pracy, a 31 proc. ankietowanych deklaruje dobrą komunikację i wzajemne przyjazne nastawienie współpracowników i przełożonych. Blisko 1 określa wzajemne relacje jako neutralne, choć pracownicy nie utrzymują relacji towarzyskich. Ale aż 27 proc. pracowników uważa, ze atmosfera w pracy jest nieprzyjemna, a kolejnych 6 proc. uznaje ją wręcz jako wrogą i konfliktową.

Działania CSR-owe na rzecz pracowników **

Podejmowane przez firmy działania CSR-owe można podzielić na dwie kategorie – edukacyjne, podnoszące kwalifikacje pracowników, a nierzadko i współpracowników oraz działania integracyjno-kulturalne dla pracowników, ich rodzin i przedstawicieli społeczności lokalnej. Idea wolontariatu pracowniczego jest znana tylko wśród 3 proc. respondentów.

Działania edukacyjne na rzecz pracowników najczęściej mają formę szkoleń zewnętrznych (56 proc. respondentów) lub finansowania stypendiów dla dzieci i pracowników (6 proc.). 1 badanych wymieniała również szkolenia organizowane zarówno dla pracowników jak i partnerów zewnętrznych (np. kursy eco-driving).

Najpopularniejszym działaniem integracyjno-kulturalnym są corocznie organizowane pikniki dla pracowników i ich rodzin (49 proc. wskazań) oraz sponsorowanie koncertów, imprez kulturalno-oświatowych (27 proc. respondentów).

Co dziesiąty badany wskazywał, że pracodawcy umożliwiają przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród pracowników. W tym celu organizują wizyty medibusów – mobilnych laboratoriów umożliwiających przeprowadzenie badań cytologicznych, mammograficznych, testów alergicznych i testów dla cukrzyków.

Istotną kwestią było poznanie kto wychodzi z inicjatywą działań CSR-owych. W równej mierze było to zasługą przedstawicieli zarządów i kadry kierowniczej, jak i przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowniczych.

Wart podkreślenia jest fakt, że aż 89 proc. związkowców uważa za potrzebne działania CSR-owe prowadzone przez pracodawców na rzecz pracowników. Jedynie 2 proc. respondentów uznała takie działania za nieistotne, a kolejne 2 proc. za zbędne w czasie kryzysu. 6 proc. nie miała zdania na ten temat.

Pełen raport będzie dostępny w październiku 2012.

*respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi

** respondenci mieli możliwość wyboru kilku odpowiedzi