REGULAMIN KURSU ONLINE

„OPRACUJ KSIĘGĘ KYZYSOWA W 3 MIESIĄCE” 

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r., poz.1030, t.j. z dnia 15 lipca 2016 r.) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie na stronie internetowej www.kalitero.pl.

I. Postanowienia ogólne
Podmiot odpowiedzialny:
Julita Dąbrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KALITERO, z siedzibą w Warszawie 01-460, ul. Górczewska208 lok.10.  NIP: 5251014226.

II. Definicje
Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a) Usługodawca – Julita Dąbrowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KALITERO, jako podmiot odpowiedzialny za dostarczenie materiałów zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
b) Kurs Online – treści cyfrowe o nazwie: „Opracuj Księgę Kryzysową w 3 miesiące”;
c) Użytkownik – podmiot podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Kurs Online za pośrednictwem portalu: kalitero.pl, zgodnie z zasadami wyrażonymi w treści niniejszego Regulaminu,
d) Platforma – strona internetowa wraz z zamieszczonymi na niej treściami, dostępna pod adresem: kalitero.com.pl.

III. Warunki korzystania z usług

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Dokonanie płatności za Kurs Online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Do prawidłowego odczytania i/lub odtworzenia Kursu Online konieczne jest:
  a)  posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej 
akceptującej pliki Cookie,
  b)  posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

   

  IV. Przebieg transakcji

 4. Zakup Kursu Online następuje za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy.
 5. Użytkownik uiszcza cenę zakupu Kursu Online określoną przez Usługodawcę w dacie złożenia zamówienia.
 6. Dostępne są następujące formy płatności: płatność on-line za pośrednictwem współpracujących 
dostawców płatności on-line za pośrednictwem TPAY.com lub przelew za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Użytkownika.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych 
określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
 8. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcom umowy w formie elektronicznej o dostawę Kursu Online zgodnie z opisem na Platformie oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Przekazanie Kursu Online określonych w ofercie następuje wyłącznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
 10. Usługodawca rozpocznie udostępnainie Kursu Online niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, ale nie wcześniej niż we wtorek 6 marca 2018 roku o godzinie 10.00. Kurs Online, w postaci lekcji, będzie udostępniany Użytkownikowi sukcesywnie według harmonogramu:
  lekcja 1 – dostępna online, nie wcześniej niż we wtorek 06.03.2018;
  lekcja 2 – dostępna online 20.03.2018;
  lekcja 3 – dostępna online 27.03.2018;
  lekcja 4 – dostępna online 02.04.2018.
  Webinaria będą odbywać się w terminach:
  webinarium 1 – odbędzie się 21.03.2018 o godzinie 19.00;
  webinarium 2 – odbędzie się 03.04.2018 o godzinie 19.00.
 11. Celem wystawienia faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w odpowiedniej sekcji formularza zamówienia.

   

  V. Uprawnienia Użytkownika i licencja

 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyłącznego terminowego – 4-miesięcznego dostępu do Kursu Online przekazanych mu drogą elektroniczną (licencja).
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu po zakupie drogą elektroniczną stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2016 r.,poz. 666).
 14. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać powierzony mu Kurs Online i zawartą w nim treść wyłącznie do celów nauki własnej i nie udostępniania ich osobom trzecim bez zgody Usługodawcy bądź innych podmiotów, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tego Kursu Online. Użytkownik posiadający dostęp do Kursu Online może zawartą w nim treść: drukować, pobierać i zapisywać
do użytku osobistego, bez prawa do dalszego rozpowszechniania, zarówno poprzez ich kopiowanie, jak i wyświetlanie.
 15. W przypadku chęci wykorzystania Kursu Online, do których Usługodawca bądź inny podmiot 
posiada autorskie prawa majątkowe, do użytku innego niż przewidziany w treści niniejszego 
Regulaminu, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy.
 16. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawcy lub innemu podmiotowi, 
któremu przysługują prawa autorskie majątkowe do Kursu Online przysługuje prawo do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania za ewentualne straty materialne i niematerialne wynikłe z tego naruszenia.

   

  VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 17. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika.
 18. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie Usług, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

  VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 19. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Usługodawca.
 20. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2016 r., poz.922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.z 2016 r., poz.1030).
 21. W momencie złożenia zamówienia i przekazania Usługodawcy danych osobowych, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji drogą elektroniczną usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 22. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników i zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

  VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

 23. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy do momentu udostępnienia przez Usługodawcę drogą elektroniczną pierwszej lekcji w ramach Kursu Online, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.
 24. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy o dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5.
 25. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik winien przedłożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, jeżeli wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy zawierającej takie oświadczenie nastąpi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 26. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 27. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Kursu Online, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Kursu Online przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.I

  IX. Postanowienia końcowe

 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r.,poz. 459).
 29. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 30. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 31. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów z Użytkownikiem, niebędącym konsumentem, wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 32. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z świadczenia usług przez usługodawcę przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 33. Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2018 roku.